Công ty Cổ phần Ichimoku Trịnh Phát là chủ sở hữu của trang web www.ichimokutrinhphat.net (Trang web) và ứng dụng di động ichimoku trinhphat (Dịch vụ). Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và chúng tôi hiểu rằng bạn muốn giữ những thông tin của mình được bảo mật, an toàn và riêng biệt. Chính sách bảo mật này được thiết kế để giúp bạn quyết định có sử dụng Dịch vụ hay không, và nó mô tả cách chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin về các cá nhân sử dụng Dịch vụ.

Đồng ý sử dụng Thông tin

Chính sách này là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn (“bạn” hoặc “người dùng”) và chúng tôi. Bằng cách truy cập Trang web, hoặc sử dụng Ứng dụng hoặc cung cấp thông tin cho chúng tôi theo bất kỳ định dạng nào khác, bạn đồng ý và chấp nhận các điều khoản của Chính sách bảo mật này, đôi khi được sửa đổi và bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo cách thức được nêu trong Chính sách này. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét cẩn thận Chính sách này và định kỳ tham khảo nó để bạn hiểu nó và những thay đổi tiếp theo của nó nếu có. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ NÀY, XIN VUI LÒNG DỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGAY LẬP TỨC.

Các thông tin chúng tôi sẽ thu thập là:

Thông tin cá nhân – “Thông tin cá nhân” là thông tin có thể mang tính chất riêng tư hoặc nhạy cảm, bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ email. Chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân từ bạn khi bạn tạo tài khoản (“Tài khoản”) trên Trang web được yêu cầu để truy cập một số phần nhất định của Dịch vụ.
Mục đích thu thập thông tin này để truy cập các dịch vụ của chúng tôi, người dùng có thể được yêu cầu điền vào một biểu mẫu, cung cấp một số thông tin cá nhân cho Công ty. Tuy nhiên, việc không hoàn tất các trường bắt buộc hoặc cung cấp Thông tin Cá nhân không chính xác có thể ngăn chúng tôi cung cấp đầy đủ các thông tin hoặc dịch vụ được yêu cầu. Xin lưu ý rằng bạn không có nghĩa vụ pháp lý để cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, tuy nhiên bạn có thể không được hưởng các dịch vụ của chúng tôi hoặc truy cập trang web nếu bạn không làm như vậy.
Việc thu thập và xử lý Thông tin cá nhân nhằm cung cấp cho bạn Dịch vụ (bao gồm thiết lập tài khoản của bạn), để gửi cho bạn các đề xuất tiếp thị về sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cho là có liên quan đến bạn và để thực hiện các mục đích khác như được cung cấp trong chính sách bảo mật.